Jasne formulovaný podnikateľský zámer a úspešné podnikanie sú úzko prepojené

Posted by

Štatistiky existujú aj v oblasti podnikateľského zámeru a tie celkom jednoznačne ukazujú na jednu súvislosť. Pokiaľ sa subjekt podnikateľskému zámeru a dostatočnému plánovaniu nevenuje hneď od začiatku, tak jeho dlhšie fungovanie na trhu je do značnej miery ohrozené. Súčasťou podnikateľského zámeru a plánovania je predovšetkým jasne stanoviť pravidlá v oblasti získavania kapitálu, jednoznačnej identifikácie cieľovej skupiny zákazníkov, definovanie jednotlivých produktov a ostatných činností v podniku tak, aby bolo zabezpečené jeho fungovanie v časoch prosperity i poklesu tržieb. Podnikateľský zámer jasne vymedzuje trend, akým sa bude spoločnosť uberať a ako sa bude správať v jednotlivých fázach svojho životného cyklu.  

Podnikateľský zámer a jeho základná štruktúra

Súčasný podnikateľský zámer
Novinky v podnikateľskom zámere

Podnikateľský zámer je dokumentom, ktorý sa skladá z viacerých častí. Prvou z nich je opis spoločnosti a v rámci nej by sme sa mali venovať jednotlivým cieľom či stratégiám a táto časť by mala byť orientovaná predovšetkým na budúcnosť. Pokiaľ nie je podnikateľský zámer formulovaný v začiatkoch podnikania a zostavujeme ho v niektorej z ďalších fáz jeho životného cyklu, potom je vhodné spomenúť aj niektoré z predošlých zásadných míľnikov, ktoré môžu podstatnou mierou ovplyvniť budúce smerovanie tejto spoločnosti. Ďalšia časť je orientovaná na produkt a konkurenciu. Obe veličiny by sme sa mali snažiť popísať čo možno najdetailnejšie a dôvodom je najmä prípadná prezentácia týchto informácií pre externé subjekty. Počas životnosti veľkej časti firiem totižto dôjde často k fáze, keď potrebujú externé zdroje financovania a práve detailný popis produktu a konkurencie môžu zásadne ovplyvniť tento finančný tok do firmy. Produkt a konkurencia sú spojenými nádobami a na jeho finálnu podobu by sme sa mali pozerať predovšetkým zo strany zákazníka. Kvôli čomu by si mal kúpiť práve náš produkt a nie ten od konkurencie? Dôležitou je teda konkurenčná výhoda a pridaná hodnota konkrétneho riešenia tak, aby bol zákazník skutočne spokojný a naklonený k ďalšiemu nákupu. Dôležitou súčasťou podnikateľského zámeru je aj manažment a v tejto časti by sme sa mali venovať organizačnej štruktúre firmy, spomenúť všetky pracovné pozície potrebné na dosahovanie stanovených cieľov a samozrejme vyzdvihnúť doposiaľ najväčšie úspechy zamestnancov. Súčasťou zámeru je však aj finančný plán a je potrebné vypracovať skrátené verzie zásadných výkazov ako súvaha, cash flow a výkaz ziskov a strát. Pre viac informácií kliknite na https://marekstraka.com/.