Bakalárska práca je v živote študenta dôležitý dokument

Posted by

Bakalárska práca je zložená z teoretickej a praktickej časti.  V teoretickej časti pracujú študenti s odbornou domácou a zahraničnou literatúrou. Ich úlohou je vysvetliť základné pojmy súvisiace s riešenou problematikou bakalárskej práce. V praxi je potrebné, aby študenti pracovali minimálne s 10 rôznymi monografiami, aby získali dobrú známku od svojho školiteľa. Bakalárska práca bude tak originálna. 

Úvod bakalárskej práce

Bakalárska práca a jej časti
Úvod, jadro a záver bakalárskej práce

Bakalárska práca má úvod, jadro a záver. Úvod bakalárskej práce by mal vypovedať o téme, ktorú si študent vybral. V úvode sa nevyužívajú literárnu zdroje, úvod sa píše z hlavy a často až po dokončení celej bakalárskej práce. V úvode sa hovorí o tom, do koľkých kapitol bude bakalárka koncipovaná. Úvod bakalárskej práce obsahuje tiež definovanie cieľa bakalárky, ktorý musí študent splniť pri spracovaní v praktickej časti vo vlastnom výskume.

Jadro bakalárskej práce

Jadro bakalárskej práce sa rozdeľuje zvyčajne na 3 až 5 častí. Najčastejšie delenie je: teoretické východiská riešenej problematiky, cieľ práce, metodika práce, výsledky výskumu, diskusia. V prvej kapitole sa venuje študent teoretickým definíciám jednotlivých pojmov danej témy. Využíva pri tom najmä knižné zdroje a overené dôveryhodné internetové zdroje. Je potrebné sa vyvarovať zdrojom, ako sú referaty.sk alebo wikipedia.sk. Tieto zdroje nie sú považované za hodnoverné a v bakalárskych prácach sú neplatné. Študent si ich pomocou môže viac uškodiť, než pomôcť. Druhá kapitola približuje čitateľovi cieľ práce spolu s vedľajšími cieľmi. V tretej časti bakalárskej práce sa venuje študent vysvetleniu metodiky. Vysvetľuje metódy, ktoré použil, opisuje objekt skúmania, spôsob získavania údajov. Štvrtá kapitola predstavuje realizovaný výskum. V tejto časti študent uplatňuje výskum pomocou dotazníka, prostredníctvom analýzy firmy, legislatívy podľa svojej téma a cieľa práce. Poslednú kapitolu predstavuje diskusia, v ktorej študent má priniesť návrhy na zlepšenie súčasného stavu. Táto časť je veľmi dôležitá, keďže bakalárske práce majú niesť určitú pridanú hodnotu v danej téme. Študent teda prichádza s inováciami z vlastnej hlavy, ktoré sú založené na teoretických poznatkoch a výsledkoch jeho výskumu.

Záver bakalárskej práce

V závere bakalárky je potrebné priniesť určité zhrnutie najdôležitejších informácií z jednotlivých kapitol. Okrem toho sa v závere môže uviesť či sa podarilo alebo nepodarilo splniť hlavný cieľ bakalárskej práce a prečo. Takmer vždy však študenti stanovený cieľ splnia, pokiaľ sa nejedná o údaje, ktoré nie sú možné získať, napr. know-how spoločnosti a pod. Všetky bakalárske práce by mali obsahovať v závere odporúčania, pre koho je bakalárska práca určená s návrhom na možné pokračovanie vo výskume danej problematiky.